เงื่อนไข


1. ขอให้ท่านกรอกข้อมูลของท่านด้วยลายมือที่อ่านออก และชัดเจน เพื่อให้กองบรรณาธิการได้รับข้อมูลของ ท่านอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งสแกนไฟล์เป็น PDF ส่งไฟล์แบบฟอร์มขอลงบทความและบทความต้นฉบับ (ไฟล์ word) ของท่านที่http://rommayasan.bru.ac.th → ติดต่อขอลงบทความ
2. ขอให้จัดเตรียมต้นฉบับบทความของท่านตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความของกองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ “รมยสาร” หากต้นฉบับบทความของท่านไม่เป็นไปตามเกณฑ์ บทความของท่านจะไม่ได้รับ การพิจารณาขั้นต่อไป
3. บทความของท่านต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาอังกฤษในส่วนของ Abstract และ บทความความภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
4. ในกรณีที่เป็นนิสิตนักศึกษา บทความของท่านต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยลงลายมือชื่อ รับรอง


กรุณาโหลดแบบฟอร์ม