คำาแนะนำาสำาหรับการเตรียมต้นฉบับบทความ
1. จัดหน้ากระดาษขนาด A4
2. กรอบของข้องความ ในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดังนี้ จากขอบบนของกระดาษ 3.81 ซม. ขอบล่าง 2.54 ซม.
ขอบซ้าย 3.81 ซม. ขอบขวา 2.54 ซม.
3. ระยะห่างระหว่างบรรทัด หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์
4. ตัวอักษรใช้ TH SarabanPSK และพิมพ์ตามที่กำาหนด ดังนี้
o ชื่อเรื่อง (Title)
ภาษาไทยขนาด 18 point, กำาหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
ภาษาอังกฤษขนาด 18 point, กำาหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
o ชื่อผู้เขียนและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ใช้ภาษาไทย – อังกฤษ ขนาด 14 point ระบุชื่อผู้เขียน และขนาด 12 point จัดกึ่งกลางระบุต้นสังกัด
ของผู้เขียน
o บทคัดย่อ
ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 14 point, กำาหนดชิดซ้าย ตัวหนา
ข้อความบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 point, กำาหนดกระจายแบบไทย
ข้อความบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point, กำาหนดกระจายแบบไทย
ย่อหน้า 1.27 ซม.
o คำาสำาคัญ ให้พิมพ์ต่อจากส่วนของบทคัดย่อ ควรเลือกคำาที่สำาคัญเกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 4 – 5
คำา ใช้ตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point
o รายละเอียดบทความ
หัวข้อใหญ่ ขนาด 14 point, กำาหนดชิดซ้าย, ตัวหนา
หัวข้อรอง ขนาด 14 point, กำาหนดชิดซ้าย, ตัวหนา
ตัวอักษร ขนาด 14 point, กำาหนดกระจายแบบไทย, ตัวธรรมดา
o การอ้างอิงในเนื้อหา
การอ้างอิงแทรกเนื้อหา ให้มีชื่อผู้แต่งและปีที่พิม


พ์ อยู่ในวงเล็บแต่ถ้ามีอยู่แล้วให้ใส่เฉพาะปีที่พิมพ์ในวงเล็บ เช่น
บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ (2550 : 5) กล่าวว่า ……
การศึกษาในบริบทของสังคมไทย (บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ, 2544 : 103)
o การเขียนเอกสารอ้างอิง
รายชื่อเอกสารที่ใช้เป็นหลักในการค้นคว้าวิจัย ที่ได้ตรวจสอบเพื่อนำามาเตรียมรายงานและมีการอ้างถึง จัดเรียงลำาดับตาม
ตัวอักษรโดยเริ่มจากเอกสารภาษาไทย เอกสารภาษาอังกฤษโดยใช้ระบบของ APA (American Psychological Association) มีรูปแบบ ดังนี้

หนังสือ
ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์:สำานักพิมพ์.

วรวรรธน์ ศรียาภัย. (2554). การจัดประชุมและฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 3). สมุทรปราการ :
เดอะ บุ๊ค พลัส พับลิชชิง.วารสาร
ผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์,เดือน).ชื่อบทความ.ชื่อวารสาร.ปีที่หรือเล่มที่ (ฉบับที่) :

หน้าที่ตีพิมพ์บทความ.
ศศิวิมล ศักดา. (2549, เมษายน-พฤษภาคม). เทศกาลสงกรานต์ 4 ภาค.
วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2 (12) : 2-5.หนังสือพิมพ์
ผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์,เดือนวันที่).ชื่อบทความ.ชื่อหนังสือพิมพ์.หน้าที่ตีพิมพ์บทความ.
บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ. (2551, มีนาคม 30). อาจารย์ราชภัฏ

หนังสือที่มีผู้รับผิดชอบแต่ละบทแต่ละตอน
ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อเรื่องหรือชื่อตอน.ในชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่จัดทำา,

ชื่อหนังสือ.(หน้า).สถานที่พิมพ์:สำานักพิมพ์.
ศิริพร ลิมตระการ. (2540). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน. ใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาไทย (หน้า 1-36). นนทบุรี : สำานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชบทความในหนังสือรวมเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อบทความ.ในชื่อผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ.(บก.)ชื่อเรื่อง.

(หน้า).สถานที่พิมพ์:สำานักพิมพ์.
ครรชิต มาลัยวงศ์. (2536ก). การประมวลผลคำาคืออะไร. ใน อนุชิต บุญธรรม (บก)
คอมพิวเตอร์น่ารู้ (หน้า 77). กรุงเทพฯ :
สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.วิทยานิพนธ์
ผู้เขียนวิทยานิพนธ์.(ปีที่พิมพ์).ชื่อวิทยานิพนธ์.ระดับวิทยานิพนธ์.สาขาวิชาคณะ

มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน.
ชาติชาย พานิชชอบ. (2544).
แนวโน้มบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคต. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์.รายงานการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย (ปีที่พิมพ์).ชื่องานวิจัย.(ครั้งที่พิมพ์).สถานที่พิมพ์.:สำานักพิมพ์.
บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ. (2544).
รายงานการวิจัยเรื่อง แนวคิดเชิงอุดมการณ์และอัตลักษณ์แห่งกวี ประชาชนในร้อยกรอง
ของ ประเสริฐ จันคำา
. บุรีรัมย์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.สื่อโสตทัศน์
ชื่อผู้ผลิต.(ตำาแหน่งในการผลิต).(ปีที่ผลิต)ชื่อเรื่อง.[ประเภทสื่อ].สถานที่ผลิต:

หน่วยงานผู้ผลิต.
ศิราณี อินทรหนองไผ่. (2546).
วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเรื่องแผลและการพันผ้าพันแผล. [วีดิทัศน์]. มหาสารคาม :
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.


การสัมภาษณ์
ผู้ให้สัมภาษณ์.(ปี, เดือนวันที่ให้สัมภาษณ์).ตำาแหน่งหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.
สัมภาษณ์.
แม้นมาศ ชวลิต, คุณหญิง. (2542, สิงหาคม 26). นายยกสมคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.
สัมภาษณ์ฐานข้อมูลออนไลน์
หนังสือออนไลน์จากเว็บไซต์
ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อหนังสือ.ค้นเมื่อวันเดือน, ปีจากแหล่งสารสนเทศ
มนู อรดีดลเชษฐ์. (2557.).
ความจำาเป็นต้องมี พรบ. คุมครองข้อมูลส่วนบุคคล.
ค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 จาก http://2ebook.com/stou/readind/index.phpสารสนเทศอื่นๆ จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ชื่อผู้เขียน.(ปีที่แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูล).ชื่อเรื่อง.ค้นเมื่อวันเดือน,ปีจาก

แหล่งสารสนเทศ.
มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิพิธภัณฑ์ผ้า. (2551).
ผ้าแพรวา. ค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2552 จาก
http://2ebook.com/stou/readind/index.php