ศ.พิเศษ จำนงค์   ทองประเสริฐ
ศ.กีรติ   บุญเจือ
ศ.ดร.ดวงมน  จิตร์จำานงค์
ศ.ดร.บุญทัน   ดอกไธสง
ศ.ดร.ติน   ปรัชญพฤทธิ์
ศ.ดร.ณรงค์ชัย   ปิฎกรัชต์
รศ.ดร.สมศักดิ์   ศรีสันติสุข
รศ.ดร.สารภี    วรรณตรง
รศ.ดร.จุมพล   วิเชียรศิลป์
รศ.ดร.อาลัย   จันทร์พาณิชย์
รศ.ดร.อนันต์ชัย   พงศ์สุวรรณ
รศ.ดร.แก้ว   นวลฉวี
รศ.ดร.สุภาพร   คงศิริรัตน์
รศ.พัฒนา   ราชวงศ์
รศ.วิสุทธิ์   ภิญโญวาณิชกะ
รศ.ประชัน    คะเนวัน
ผศ.ดร.ฉัตรศิริ    ปิยะพิมลสิทธิ์
ผศ.ดร.สมเกียรติ   รักษ์มณี
ผศ.ดร.พชรนนท์   สายัณห์เกณะ
ผศ.ดร.ปฐมพงษ์   โพธิประสิทธินันท์
ผศ.ดร.วรวรรธน์   ศรียาภัย
ผศ.ดร.สุรภา   สมสัย
ผศ.ดร.ประมุข   กอปรสิริพัฒน์
ผศ.ดร.กัลยา    กุลสุวรรณ
Mr. Yeang     Virakbot
Assoc. Prof. Dr. Bounpong   Kaeorodom
ราชบัณฑิต
ราชบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Royal University of Phnom Penh, Cambodia
Savannakhet University, Laos
   Editorial Board:
Inviting Prof. Chamnong   Thongprasoet
Prof. Kirati   Bunchuea
Prof. Dr. Duangmon   Chitchamnong
Prof. Dr. Bunthan   Dokthaisong
Prof. Dr. Tin   Pratyaphruet
Prof. Dr. Narongchai   Pidokrat
Assoc. Prof. Dr. Somsak   Srisantisuk
Assoc. Prof. Dr. Saraphi    Wantrong
Assoc. Prof. Dr. Chumphon   Wichainsin
Assoc. Prof. Dr. Alai   Chanphanit
Assoc. Prof. Dr. Ananchai   Phongsuwan
Assoc. Prof. Dr. Kaeo   Naunchawi
Assoc. Prof. Dr. Suphaphon   Khongsirirat
Assoc. Prof. Phatthana   Ratchawong
Assoc. Prof. Wisut   Phinyowanitchaka
Assoc. Prof. Prachan   Khanewan
Asst. Prof. Dr. Chatsiri   Piyaphimonsit
Asst. Prof. Dr. Somkiat   Raksamani
Asst. Prof. Dr. Phathomphong   Phoprasitthinan
Asst. Prof. Dr. Worawat   Sriyaphai
Asst. Prof. Dr. Surapha   Somsai
Asst. Prof. Dr. Pramuk   Kopsiriphat
Asst. Prof. Dr. Kanlaya   Kunsuwan
Mr. Yeang   Virakbot
Assoc.Prof. Dr. Bounpong   Keaorodom
Fellow of Royal Society
Fellow of Royal Society
Prince of Songkhla University, Pattani Campus
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Specialist in Public Administration
Mahidol University
Khonkean University
Surindra Rajabhat University
Specialist in Geo-information
Buriram Rajabhat University
Surindra Rajabhat University
Burapha University
Naresuan University
Naresuan University
Specialist in Art
Buriram Rajabhat University
Kasetsat University
Kasetsat University
Mahidol University
Phayoa University
RMUTI. Sakonnakhon campus
Nakhonrachasima Rajabhat University
Rajabhat Mahasarakham University
Royal University of Phnom Penh, Cambodia
Savannakhet University, Loas