ประกาศ เรื่องชะลอการรับบทความ

เนื่องจากในช่วงเวลานี้มีบทความส่งเข้ามาเพื่อพิจารณารับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรมยสารเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การบริหารงานวารสารดำเนินไปอย่างเป็นระบบเเละมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการวารสาร รมยสาร จึงขอประกาศชะลอการรับบทความตั้งเเต่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนเเปลงเป็นอย่างอื่น

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม)

บรรณาธิการ

ประกาศ เรื่อง การชะลอการรับบทความ (3 feb 62)

ประกาศ เรื่องชะลอการรับบทความ