ปก บทความในรมยสาร
12-1-57 1.ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
The Factors Affecting the Work Behavior of the Non – Commissioned Police Officers at Surin Provincial Police Station
ชวณัฐ ก้านเพชร1 / ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์2 / จิรายุ ทรัพย์สิน3
Full Paper
2.การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์
Development of the Local Arts and Culture Multimedia for Buri Ram juvenile
จิรายุฑ ประเสริฐศรี1 / คชากฤษ เหลี่ยมไธสง2
Full Paper
3.กลวิธีการกล่าวขัดแย้งในวรรณกรรมภาคใต้ : ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์
Conflictive Strategies Used in Southern Literary Works:A Pragmatic Approach
จุไรรัตน์ รัตติโชติ1 / สุพัตรา อินทนะ2 / เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์3
Full Paper
4.กระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้นอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
The Development Process of Critical Information Retrieval Skills of Students at Udon Thani Rajabhat University
จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต1 /สอนประจันทร์ เสียงเย็น2 /ธีรภรณ์ ภักดี3 /จริยา เสียงเย็น4 /ธิดารัตน์ ถาบุตร5
Full Paper
5.การศึกษาอัตลักษณ์ของสี่กลุ่มชาติพันธุ์ในอีสานใต้เพื่อออกแบบการ์ตูนสำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม
A Study on Identity of Four Ethnic Groups in Lower Isan to Design Cartoon for Cultural Information Media
กิตติฤกษ์ ปิตาทะสังข์1 / คชากฤษ เหลี่ยมไธสง2
Full Paper
6.ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดี ในสายการบินนกแอร์
Corporate Social Responsibility (CSR) And Customer Satisfaction Affecting Customer Loyalty to Nok Air Airline
นภัทร คล้ายคลึง1 / เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร2
Full Paper
7.รูปแบบการเรียนการสอนการคิดไตร่ตรองของนักศึกษาครู
The Reflective Thinking Instructional Model for Student Teachers
สัจธรรม พรทวีกุล 1 / ศรินทิพย์ รักษาสัตย์ 2 / ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ 3
Full Paper
8.การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อการออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
The Development of The Teacher Training Course for Creation of the Life Skill – Oriented Activities in Creative Problem Solving
of the Elementary School Students
ธนียา เทียนคำศรี1 / วิชัย วงษ์ใหญ่2 / จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์3 / สงวนพงศ์ ชวนชม4
Full Paper
9.ประสิทธิภาพการจัดการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Efficiency of Educational Management of Buriram Rajabhat University
ทศพร แก้วขวัญไกร
Full Paper
10.บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review):ถอดรื้อมายาคติ
ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์
Full Paper

ปีที่12 ฉบับที่1(มกราคม-มิถุนาคม) ปี2557
Vol.12 No.1 (Janualy-June) 2014

ปีที่12 ฉบับที่1(มกราคม-มิถุนาคม) ปี2557

ใส่ความเห็น