บรรณาธิการ
ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
081-8204402
รองบรรณาธิการ
ผศ.ดร.คำภีรภาพ อินทะนู
085 024 6009
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน
0857540992