news

[frontpage_news widget=”49″ name=”News”]

about
รมยสาร เป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ เดือนมกราคม – เมษายน, เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และเดือน กันยายน – ธันวาคม โดมิได้วางจำหน่าย

new

[frontpage_news widget=”60″ name=”ฉบับพิเศษ 2559″]

รวมรมยสาร ทุกฉบับ
ลิ้งที่น่าสนใจ
  • วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
  • วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร